DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ LƯƠNG TRUNG

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

1

Trương Ngọc Thụ

Chủ tịch UBND

0335313787

2

Bùi Văn Quyển

Phó Chủ tịch UBND

0964847936

3

Hà Văn Phong

Trưởng Công an

0978724090

4

Bùi Văn Dũng

Chỉ huy trưởng Quân sự

0386355570

5

Bùi Văn Thân

Kế toán – Tài chính

0392867690

6

Lê Thị Dương

Kế toán – Tài chính

0974251989

7

Nguyễn Văn Hà

Văn hóa – Xã hội

0982570867

8

Nguyễn Thị Nhạn

Văn hóa – Xã hội

0974127309

9

Trương Công Hùng

Địa chính – Xây dựng

0383171745

10

Bùi Ngọc Nhung

Địa chính – Nông lâm

0385714944

11

Nguyễn Văn Kiệm

Tư pháp – Hộ tịch

0378748200

12

Bùi Văn Thắng

Văn phòng – Thống kê

0962281972

13

Cao Văn Thế

Văn hóa – Xã hội

0988961534