DANH SÁCH CÁN BỘ MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ XÃ LƯƠNG TRUNG

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

1

Trương Văn Trung

Chủ tịch UBMTTQ

0972709239

2

Bùi Văn Vi

Chủ tịch hội Nông dân

0977242203

3

Bùi Huy Hùng

Chủ tịch hội Cựu chiến binh

0356335237

4

Cao Ngọc Thiện

Bí thư Đoàn Thanh niên

0986208330

5

Bùi Thị Tuyết

Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ

0975437760