DANH SÁCH CÁN BỘ HĐND XÃ LƯƠNG TRUNG

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

1

Bùi Văn Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

0399928858