DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẢNG ỦY XÃ LƯƠNG TRUNG

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

1

Trương Đức Tài

Bí thư Đảng ủy

0967843835

2

Bùi Văn Quý

Phó Bí thư

Thường trực Đảng ủy

0988897208